Obligaciono pravo

Obligaciono pravo je široka i sveobuhvatna grana prava koja u velikoj meri prožima gotovo sve grane građanskog prava, te je stoga broj pravnih usluga koje pružamo u okviru nje jako veliki i raznovrstan: Naknada štete. Zastupanje u parnicama za naknadu kako materijalne, tako i nematerijalne štete u kojima se kao stranke u postupcima javljaju fizička lica ili privredni subjekti.

Ugovorno pravo

Izrada različitih vrsta ugovora: o kupoprodaji, poklonu, zakupu, zajmu, ustupanju potraživanja, cesiji... Zastupanje u sporovima koji nastanu usled kršenja ugovornih obaveza. Zastupanje u sporovima za utvrđivanje ništavosti, odnosno poništaj ugovora. Neosnovano obogaćenje, poslovodstvo bez naloga, jednostrane izjave volje. Zastupanje u parnicama koje nastaju iz navedenih izvora obligacija.

Privredno/korporativno pravo

Pružanje pravne podrške svim vrstama privrednih subjekata od osnivanja i kasnije tokom poslovanja. Izrada osnivačkih i drugih pravnih akata privrednih društava, zastupanje pred Agencijom za privredne registre i drugim upravnim organima. Naplata potraživanja i naknada štete nastale iz poslovnog odnosa.

Stvarno pravo

Sačinjavanje ugovora o prometu nepokretnosti (poklonu, kupoprodaji, razmeni). Sačinjavanje sporazuma o deobi zajedničke imovine. Zastupanje u sporovima za utvrđivanje prava svojine, sporovima za zaštitu prava svojine, za zaštitu državine, za uspostavljanje i zaštitu prava službenosti (plodouživanje, korišćenje, službenost prolaza, vidika, zaštita od imisija). Posebnu pažnju posvećujemo poreskom tretmanu prenosa prava na nepokretnosti i nastojimo da svojim klijentima pružimo adekvatne informacije i pravne savete o poreskim propisima vezanim za oporezivanje prometa nepokretnosti.

Nasledno pravo

Izrada zaveštanja, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života. Zastupanje naslednika u ostavinskom postupku uz pružanje saveta o poreskim propisima koji prate ostavinski postupak. Zastupanje u sporovima radi poništaja ili utvrđivanja ništavosti zaveštanja, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života. Zastupanje u sporovima radi utvrđivanja obima zaostavštine.

Ugovori u privredi

Pružanje saveta i izrada ugovora za kojima postoji potreba u svakodnevnom poslovanju, na srpskom i engleskom jeziku, kao što su: ugovor o radu, ugovor o zakupu, ugovor o prodaji robe, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ugovor o distributerstvu, ugovor o poverljivosti (NDA) i sl. Prilikom izrade ugovora u kojima je jedna od strana inostrani pravni subjekt, posebnu pažnju posvećujemo primeni relevantnih međunarodnih konvencija i pravila (CISG - Bečka konvencija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, pravila INCOTERMS...).

Radno pravo

Izrada Pravilnika o radu, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji i drugih akata iz oblasti radnog prava. Izrada ugovora o radu. Zastupanje radnika i poslodavaca u radnim sporovima.

Porodično pravo

Zastupanje u brakorazvodnim sporovima, sporovima o podeli bračne tekovine, sporovima o utvrđivanju očinstva i materinstva, sporovima vezanim za izdržavanje supružnika ili izdržavanje roditelja i dece.

Upravno pravo

Zastupanje pred upravnim organima R. Srbije – RGZ, organima lokalne samouprave, RFZPIO, Poreska uprave... Zastupanje pred Upravnim sudom u upravnim sporovima.

IT pravo

Pružanje pravne podrške kompanijama, preduzetnicima i pojedincima (freelancer-ima) koji posluju u IT sektoru, u odnosima sa klijentima, ali i odnosima sa drugim IT subjektima (ugovori o dugoročnoj saradnji, NDA, ugovori o saradnji na konkretnom projektu...). Pružanje pravne podrške korisnicima IT usluga, kako pojedincima tako i privrednim subjektima.

Ljudska prava

Zaštita ljudskih prava pred Ustavnim sudom Republike Srbije u postupcima po ustavnim žalbama. Zastupanje u postupcima po predstavkama građana pred Evropskim sudom za ljuska prava u Strazburu u skladu sa Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.